วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

บทบาทของคอมพิวเตอร์

บทบาทของคอมพิวเตอร์


ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเรา และความสำคัญนี้ได้
ทวีมากยิ่งขึ้นในอนาคต
คอมพิวเตอร์ได้เข้าไปมีบทบาทในทุกวงการอาชีพ และหนึ่งในนั้นที่เข้าไปมีบทบาทคือ
ด้านการจัดการทางการเงิน

บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

คอมพิวเตอร์สามารถจัดการกับข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้อง ทำให้การวางแผนธุรกิจ
เป็นไปอย่างง่ายดาย
คอมพิวเตอร์จะช่วยประมาณสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างแม่นยำ
สามารถช่วยงานธุรการ เช่น จัดการเกี่ยวกับบุคลากร เงินเดือน พัสดุ ค่าใช้จ่าย รายได้
ภาษีอากร การทำจดหมายโต้ตอบ การทำรายงาน เป็นต้น

บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธนาคาร

คอมพิวเตอร์จะช่วยในการการจัดบัญชีเงินฝาก การถอนเงิน การคิดดอกเบี้ย
การเปรียบเทียบเงินตราต่างประเทศ
การบริการ AUTOMATICTELLERMACHINE หรือ ATM

บทบาทคอมพิวเตอร์ในร้านค้าปลีก

คอมพิวเตอร์ช่วยในการคิดราคาสินค้า การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น